Ankieta

Jaki ubiór jest wymagany w Twoim biurze?

Strój dowolny - jeansy są na porządku dziennym - 62.5%
Typowy strój biurowy - garsonka i kołnierzyk - 16.7%
Oficjalnie tylko w dniu ważnych spotkań - 20.8%

Regulamin

Regulamin portalu Kocham-Biuro

 

        I.                        Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu www.kocham-biuro.pl . Właścicielem i administratorem portalu jest firma Group Net mieszcząca się pod adresem ul. Leszka Białego 20, 02-496 Warszawa, nazywana w dalszej części Regulaminu „Kocham-biuro”.

 

      II.                        Zasady ochrony danych osobowych

Do rejestracji wymagane jest podanie następujących danych:

 •      imienia i nazwiska,
 •      adresu e-mail,
 •      daty urodzenia,
 •      hasła,
 •      nazwy użytkownika.

Osoba korzystająca z portalu („Użytkownik”) może, zarówno w trakcie rejestracji, jak i później, podać także dodatkowe dane. Podanie innych danych może przyczynić się do lepszego prezentowania Użytkownikowi treści i usług dostępnych w Portalu.

1. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Kocham-biuro ma prawo:

 • wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości lub
 • zablokować Konto Użytkownika na czas potrzebny do wyjaśnienia sytuacji lub
 • skasować Konto Użytkownika. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Kocham-biuro może poprosić Użytkownika o przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą, wyrażoną podczas rejestracji na portalu www.kocham-biuro.pl. Kocham-biuro   przetwarza dane użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.  Dokonując procedury rejestracji, Użytkownik:

 • oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach:
  • realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • marketingowych i handlowych,
  • statystycznych
  • potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym

   

    III.                        Program Lojalnościowy Kocham-biuro

 Organizatorem i zarządzającym Programem Lojalnościowym  jest Kocham-biuro przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Organizator zawarł umowy o współpracy („Partner”).

Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 –ty rok życia.
 2. Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Dane wprowadzone do formularza podczas rejestracji winny być przez Uczestnika  aktualizowane. W przypadku gdy Uczestnik nie zaktualizuje swoich danych, Kocham-biuro wszelkie informacje dotyczące programu przesyłać będzie na ostatnio podany przez Uczestnika adres.  Kocham-biuro.pl ani inni Partnerzy Programu nie biorą odpowiedzialności za skutki  nieprzekazania przez Uczestnika informacji o zmianie danych.
 4. Bieżące informacje dotyczące programu będą Uczestnikowi przekazywane na adres poczty e-mail, który został wskazany przez Uczestnika.

Przyznawanie punktów

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może zbierać punkty („Spinacze”) w Programie Lojalnościowym.
 2. Spinacze przyznawane będą Użytkownikowi za:
 • Dokonanie zakupów produktów i usług oferowanych przez Partnerów portalu www.kocham-biuro.pl w zakładce zakupy.
 • Nadesłanie materiałów, które zostaną opublikowane na Portalu (artykuły, case studies, wzory dokumentów).
 • Aktywność innych Użytkowników („Zaproszonych”) którzy zostali przez niego zaproszeni  na portal www.kocham-biuro.pl.

  3. Liczba Spinaczy przyznawana będzie Użytkownikowi w zależności od rodzaju aktywności.

 • Ilość spinaczy, jaka może uzyskać Uczestnik za dokonanie zakupów u Partnerów podana jest w zakładce Zakupy.
 • Za dokładność przyznawania Spinaczy za zakupy odpowiedzialność ponoszą Partnerzy Programu.  Partnerzy zastrzegają sobie prawo do zmiany sposobu przyznawania Spinaczy.
 • Standardowa liczba punktów przyznawanych za nadesłanie materiałów, które zostaną opublikowane na stronie www.kocham-biuro.pl  mieści się w przedziale od 2 000 do 12 000 punktów. Ilość przyznanych Użytkownikowi Spinaczy zależy od wartości merytorycznej nadesłanych materiałów. Kocham-biuro zastrzega sobie prawo do każdorazowej oceny nadesłanych materiałów i przyznania ilości Spinaczy w oparciu o daną ocenę.
 • W przypadku aktywności innych Użytkowników („Zaproszonych”) którzy zostali zaproszeni przez Użytkownika na portal www.kocham-biuro.pl , Użytkownik Zapraszający otrzyma 10% wartości punktów uzyskiwanych w ramach Programu Lojalnościowego przez Zaproszonych.

  4. Kocham-biuro zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przydzielania Spinaczy Użytkownikom po wcześniejszym ich poinformowaniu przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną zmianą.

  5.  Informacja o ilości Spinaczy przyznanych w związku z nabywaniem towarów i usług u Partnerów dostępna jest na stronie internetowej Programu w zakładce profil.
  6. W razie rezygnacji z nabycia towarów lub usług, za które przyznano już spinacze (np. w przypadku odstąpienia od umowy), Kocham-biuro zastrzega sobie prawo do ich cofnięcia. Spinacze mogą także zostać anulowane w       przypadku błędnego zaksięgowania transakcji oraz nadużyć.
  7. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości przyznanych spinaczy należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z zeskanowanymi fakturami, będącymi dowodami zakupu Partnerów.

Wymiana punktów na Nagrody

 1. Wymiana Spinaczy na Nagrody możliwa jest, gdy stan Konta wynosi co najmniej 1 000 Spinaczy.
 2. Maksymalna liczba Spinaczy, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” i wg stanu prawnego z czerwca 2009 odpowiada 76.000 Spinaczom.
 3. Za zgodą portalu jest możliwe przeniesienie spinaczy na innych Użytkowników.
 4. Spinacze za zakupy będą widoczne na koncie użytkownika po maksymalnie 6 tygodniach od dokonania transakcji.
 5. Nagrody mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.
 6. Zamówienia Nagród można dokonać w zakładce nagrody
 7. Wysyłka Nagród jest realizowana do 6 tygodni od złożenia zamówienia.

 Wygaśnięcie punktów

Jeśli nie postanowiono inaczej, Punkty wygasają po upływie 36 miesięcy od ich przyznania Uczestnikowi Programu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu.

 Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, składając stosowne oświadczenie. W tym celu należy przesłać informację o chęci rezygnacji z Programu drogą elektroniczną z adresu mailowego, który podany jest w danych uczestnika Programu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Z ważnych powodów Kocham-biuro może wypowiedzieć Użytkownikowi uczestnictwo w Programie lojalnościowym w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się naruszenie niniejszego Regulaminu.
  3. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów.

 Zmiana warunków uczestnictwa

Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Kocham-biuro celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania programu. O zmianach każdy Uczestnik powiadomiony zostanie  drogą mailową.

Zakończenie Programu Lojalnościowego

 1. Kocham-biuro może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. O takiej decyzji każdy Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie także umieszczona na stronie internetowej www.kocham-biuro.pl
 2. Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnik Programu jest uprawniony do wymiany zdobytych przez siebie Spinaczy na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Programem mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesłanym pod adres: Group Net ul. Leszka Białego 20, 02-496 Warszawa, Polska.
 2. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazane przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Podczas odbioru przesyłki z Nagrodą odbiorca powinien sprawdzić, czy realizacja zgadza się z zamówieniem oraz czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Reklamacje tylko w ten sposób sporządzone będą rozpatrywane przez kocham-biuro.

 

   IV.                        Dokonywanie zakupów

Każdy zalogowany Użytkownik może dokonać zakupów u Partnerów za pośrednictwem portalu Kocham-biuro. Za dostarczenie i jakość produktów lub usług  odpowiada Partner,  u którego zostały one zamówione.

 

     V.                        Zamieszczanie CV oraz ofert pracy

Za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzach rejestracji CV, rejestracji firm, subskrypcji oraz formularzach publikacji odpowiada osoba lub firma umieszczająca te dane.

 Zamieszczanie ogłoszeń przez pracodawcę

 1.  Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w    Polsce.
 2. Ogłoszenie dotyczące tej samej oferty może być dodane tylko raz na 30 dni. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń dotyczących tej samej oferty przed upływem tego terminu.
 3. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń związanych z przedmiotami i usługami, których obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 4. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treściach  naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Kocham-biuro może usunąć dane ogłoszenie bez obowiązku informowania o tym fakcie ogłoszeniodawcy.
 6. Kocham-biuro zastrzega sobie prawo do zmiany treści i danych wpisanych w ogłoszeniu.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia/niezaakceptowania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 Udostępnianie CV w zakładce Giełda CV

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może udostępnić swoje CV na portalu poprzez dodanie go do zakładki Giełda CV, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie go innym Użytkownikom Portalu.
 2. Za zgodność z prawdą danych umieszczonych w CV  Kocham-biuro nie odpowiada.
 3. Kocham-biuro zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia danego CV w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dane w nim zamieszczone nie są zgodne z prawdą  bądź gdy treść w nim zawarta narusza prawo bądź może urazić innych Użytkowników.
 4. Nadesłane przez Użytkownika  CV zostanie zamieszczone na portalu najpóźniej 3 dni robocze od momentu wyrażenia przez niego na to zgody.

 Przesłanie CV do Kocham-biuro

 1. Zarejestrowany Użytkownik może przesłać swoje CV  do Kocham-biuro, dołączając je do swojego profilu. Udostępnione w ten sposób CV nie jest ogólnodostępne na Portalu.
 2.  Cv to zostanie przekazane innym firmom w celach rekrutacyjnych.
 3.  Dołączając swoje CV Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celach rekrutacyjnych przez Kocham-biuro i firmy, do których zostanie ono przesłane.
 4. Kocham-biuro nie odpowiada za nieprawidłowe dane bądź treści zamieszczone w CV.

 

   VI.                        Forum

 1. Dostęp do serwisu Forum Kocham-biuro oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci Internet. Jedynie Użytkownicy zalogowani mogą udostępniać treści na Forum.Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum oraz komentujące artykuły na portalu www.kocham-biuro.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy Użytkownik wyrażający swoje opinie na  Portalu  ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach Forum Kocham-biuro  oraz w komentarzach pod artykułami treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach Forum oraz w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 3. Niedopuszczalne jest  umieszczanie przez Użytkowników na stronach Forum oraz w komentarzach pod artykułami wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
 4. Kocham-biuro  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w powyższych punktach niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Kocham-biuro w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu
 5. Użytkownikom notorycznie naruszającym niniejszy Regulamin administracja Forum Kocham-biuro ma prawo:
 • blokować dostęp do Forum Kocham-biuro m.in. poprzez zablokowanie adresu IP,
 •  blokować wszystkie loginy na czas określony lub bezterminowo,
 •  blokować możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo.

  6. Kocham-biuro  zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum Kocham-biuro.

  7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Forum Kocham-biuro, komentarzy pod artykułami na Portalu lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Group Net ul. Leszka Białego 20 02-496 Warszawa
 

  VII.                        Konkursy

 1. Uczestnikami konkursów ogłaszanych na portalu www.kocham-biuro.pl  mogą być jedynie osoby pełnoletnie. 
 2. Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Kocham-biuro oraz na otrzymywanie e-maili informacyjnych przesyłanych przez Kocham-biuro, zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 3.  Uczestnicy konkursów mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


VIII.                        Prawa autorskie

Materiały nadsyłane przez Użytkowników

 1. Użytkownik, który przesyła materiały (artykuł, case study) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie ich na portalu www.kocham-biuro.pl
 2. Kocham-biuro zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści nadesłanych przez Użytkowników. 
 3. O tym, czy materiał zostanie zamieszczony na stronie,  decyduje Kocham-biuro, opierając się na wartości merytorycznej artykułu.
 4. Treści przesyłane przez Użytkowników winny być unikalne.
 5. Kocham-biuro nie odpowiada za kradzież praw autorskich przez Użytkownika.

Treści zamieszczone na Portalu

Autorem witryny, treści oraz grafiki jest Kocham-biuro.  Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki i inne pliki tworzące serwisy w tej domenie stanowią własność Kocham-biuro lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to uprzednio uzgodnione.

 

 

Pytanie otwarte

Jakimi tematami artykułów z obszaru zarządzania biurem jesteś zainteresowany?